Právne dokumenty

Štatút

Štatút stáleho rozhodcovského súdu VICTORIA ARBITER

Stiahnuť súbor - štatút Stiahnuť súbor - dodatok č.1 Stiahnuť súbor - dodatok č.2
Správa o činnosti

Správa o činnosti Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter za rok 2021

Stiahnuť súbor
Správa o činnosti

Správa o činnosti Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter za rok 2020

Stiahnuť súbor
Správa o činnosti

Správa o činnosti Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter za rok 2019

Stiahnuť súbor
Správa o činnosti

Správa o činnosti Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter za rok 2018

Stiahnuť súbor
Správa o činnosti

Správa o činnosti Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter za rok 2017

Stiahnuť súbor
Správa o činnosti

Správa o činnosti Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter za rok 2016

Stiahnuť súbor
Správa o činnosti

Správa o činnosti Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter za rok 2015

Stiahnuť súbor
Spravovací a kancelársky poriadok

Stály rozhodcovský súd Victoria Arbiter zriadený záujmovým združením právnických osôb Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter...

Stiahnuť súbor
Disciplinárny poriadok

Zriaďovateľ prijíma tento Disciplinárny poriadok v nadväznosti na Štatút rozhodcovského súdu ako záväzný vnútorný predpis Rozhodcovského...

Stiahnuť súbor
Rokovací poriadok

Zriaďovateľ za účelom úpravy vedenia spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorého predmetom je spotrebiteľský spor...

Stiahnuť súbor
Etický kódex

Zriaďovateľ za účelom úpravy vedenia spotrebiteľského rozhodcovského konania v kontexte etických a morálnych princípov...

Stiahnuť súbor
Pravidlá o trovách rozhodcovského konania

Všetky spory, ktoré sú predložené Rozhodcovskému súdu rozhodujú nezávislí a nestranní rozhodcovia...

Stiahnuť súbor
Poučenie

Súhlas so spotrebiteľskou rozhodcovskou zmluvou umožňuje, aby prípadné spory z Vašich zmluvných vzťahov...

Stiahnuť súbor
Poučenie pri iniciovaní sporu

Spotrebiteľské spory je oprávnený rozhodovať len rozhodca, ktorý je zapísan v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať...

Stiahnuť súbor
Poučenie o správaní sa v pojednávacej miestnosti

Do pojednávacej miestnosti sa vstupuje bez pokrývky hlavy; táto povinnosť sa nevzťahuje na ženy, ak je...

Stiahnuť súbor
Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku (vzor)

Žaloba sa podáva na okresný súd v obvode Vášho bydliska. Žaloba môže byť poslaná poštou, rozhodujúci je deň jej odoslania.

Stiahnuť súbor