O nás

Nielen občania ale aj podnikateľské subjekty v Slovenskej republike dlhodobo pociťujú absenciu vymožiteľnosti práva a neprimerane dlhé lehoty v súdnych konaniach na všeobecných súdoch Slovenskej republiky. Tieto subjekty sú do veľkej miery ovplyvňované globálnou trhovou ekonomikou.

Je samozrejmé, že v bežných právnych vzťahoch, ako aj pri podnikaní vznikajú medzi zmluvnými partnermi aj spory či nezrovnalosti, ktorých riešenie si aktuálne vyžaduje vysoké náklady a dlhoročné čakanie na výsledok, ktorý aj napriek úspechu v spore pred súdom nezaručuje riadne uspokojenie pohľadávky alebo iné riadne uspokojenie nároku úspešnej strany v spore. Možnosť dovolania sa svojich práv, uspokojenia svojich nárokov v primeranom časovom horizonte a za primerané náklady je v súčasnosti na Slovensku veľmi náročné. Ako alternatívne riešenie tejto situácie Vám ponúkame rozhodcovské konanie vedené na našom rozhodcovskom súde, ktoré Vám ponúka riešenie, ako sa takejto negatívnej skúsenosti možno vyhnúť.

Pri voľbe rozhodcovského súdu je dôležité mať na zreteli fakt, že úlohou rozhodcovského súdu nie je nahradiť právnych zástupcov, ale umožniť efektívnejšie a rýchlejšie dovolanie sa Vašich práv. To znamená, že ide o alternatívny spôsob uplatňovania si svojich práv na súdnu ochranu pomocou rozhodcovského konania. Výsledok takéhoto konania je vydané rozhodnutie vo veci samej, ktoré má rovnaké právne účinky a rovnakú právnu silu ako rozhodnutie všeobecného súdu.

Pružnosť a rýchlosť konania

Práve rýchlosť konania sa považuje za jednu z najväčších výhod rozhodcovského konania. Je všeobecne známe, že štandardné súdne konanie je v tzv. civilných sporoch (sporoch občiansko-právnej, resp. obchodno-právnej povahy) charakteristické neúmernými prieťahmi, vyvolanými obštrukčným konaním, ktoré slovenské procesné normy nedokážu účinne eliminovať. Rýchlosť súdneho konania je pritom nielen z pohľadu podnikania každého podnikateľského subjektu absolútne kľúčovým momentom s tým, že jeho neprimerané „predlžovanie“ je fenoménom, ktorý môže v praxi viesť v konečnom dôsledku až k tzv. druhotnej platobnej neschopnosti.

Podľa dostupných štatistík platí, že napr. v roku 2012 bola na území Slovenskej republiky v obchodnoprávnych veciach spoločne v prvostupňovom a v druhostupňovom konaní priemerná dĺžka konania 13,8 mesiacov.

Konanie pred rozhodcovským súdom pritom vyššie uvedený problém spoľahlivo rieši. Rozhodcovské konanie totiž ponúka riešenie problémov spojených s doručovaním či nepreberaním písomností, neposkytovaním potrebnej súčinnosti, odročovaním pojednávaní napríklad pre neúčasť žalovaných, alebo ich zástupcov a ďalšími prieťahmi v konaní, nakoľko tieto „problémy“ nepredstavujú prekážky konania a rozhodnutia vo veci.

Náklady konania

Základná sadzba poplatku za rozhodcovské konanie je podľa poplatkových pravidiel nášho rozhodcovského súdu na úrovni 5 % z hodnoty sporu, čo je o percento nižšia hodnota ako pri konaní na všeobecnom súde. Tieto pravidlá však súčasne umožňujú, aby bola na základe dohody rozhodcovského súdu a žalobcu táto suma ešte znížená, a to v záujme čo možno najväčšej ochrany práv spotrebiteľov.

Dôvernosť a súkromný charakter

Rozhodcovské konanie je neverejné konanie, v zásade naň nemá prístup verejnosť. Rozhodcovia sú viazaní mlčanlivosťou. Účastník konania sa nemusí obávať, že spor a jeho riešenie pred rozhodcovským súdom môžu na verejnosti alebo v podnikateľskej sfére poškodiť jeho dobré meno, prípadne spôsobiť mu iné súvisiace problémy.

Písomnosť rozhodcovského konania

Rozhodcovské konanie sa vykonáva písomne, v osobitných prípadoch je možné vykonanie ústneho rozhodcovského konania. Rozhodcovský súd zásadne rozhoduje po predložení písomných dôkazov a vyjadrení bez potreby ústne pojednávať. Tým však nie je vylúčená možnosť ústneho pojednávania, ak ho navrhne a dostatočne zdôvodní účastník sporu a ak to nebude prekážkou rýchleho a efektívneho rozhodnutia vo veci.

Vykonateľnosť

Právoplatný rozhodcovský rozsudok má rovnaké právne účinky ako rozsudok všeobecného súdu, čiže je plnohodnotným exekučným titulom, a to aj v prípade spotrebiteľských sporov, nakoľko náš rozhodcovský súd je stálym rozhodcovským súdom licencovaným na rozhodovanie týchto sporov v zmysle zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spotrebiteľské konanie

Ako už bolo uvedené vyššie, náš rozhodcovský súd je stálym rozhodcovským súdom licencovaným na rozhodovanie tzv. spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Samozrejme, rozhodnutie takéhoto sporu je podmienené dojednaním zákonom striktne špecifikovanej spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je dohoda medzi dodávateľom a spotrebiteľom o tom, že spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s touto spotrebiteľskou zmluvou súvisia, rozhodne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní určený príslušný stály rozhodcovský súd (t.j. súd zapísaný v osobitnom zozname takýchto rozhodcovských súdov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR). Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí byť písomná, obsahovo a formálne oddelená od spotrebiteľskej zmluvy a nesmie obsahovať dojednania, ktoré nesúvisia so spotrebiteľským rozhodcovským konaním.

Vzorové znenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, ktorá odkazuje na riešenie sporov pred našim rozhodcovským súdom, prikladáme.

Upozorňujeme pritom na to, že dodávateľ, ktorý opakovane uzaviera so spotrebiteľmi spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu alebo ponúka jej uzavretie, je povinný na svojom webovom sídle, ako aj v listinnej podobe v priestoroch, v ktorých dochádza k uzavieraniu spotrebiteľských zmlúv, a pred uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy informovať spotrebiteľa v rozsahu poučenia podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (toto poučenie je tiež súčasťou ďalej uvedenej vzorovej spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy).

Zriaďovateľ

Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter,
záujmové združenie právnických osôb

Sídlo zriaďovateľa:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, Slovenská republika

IČO: 45 745 757

Registrácia:
združenie je zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Žilina pod číslom OVVS/ZZ PO-5/15

Členovia zriaďovateľa:

Victoria legal arbiter s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
IČO: 44 826 460
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č. 53057/L

Slovenská arbitrážna komora, s.r.o.
V.P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen
IČO: 36 414 603
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 15228/S

Jednota slovenskej mládeže, občianske združenie
Cukrová 14, 811 02 Bratislava
IČO: 30 791 421