Článok I.

Stály rozhodcovský súd Victoria Arbiter zriadený záujmovým združením právnických osôb Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter, záujmové združenie právnických osôb
  1. Stály rozhodcovský súd Victoria Arbiter (ďalej len „Rozhodcovský súd”) zriadený záujmovým združením právnických osôb Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 45745757, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Žilina pod číslom OVVS/ZZ PO-5/15 (ďalej len „zriaďovateľ“) je stálym rozhodcovským súdom zriadeným na základe zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. 01. 2015 (ďalej len „ZoSRK“). Rozhodcovský súd v zmysle ZoSRK umožňuje efektívne riešenie spotrebiteľských sporov v zmysle ZoSRK (ďalej ako „spotrebiteľské rozhodcovské konanie“, resp. „rozhodcovské konanie“).
  2. Všetky spory, ktoré sú predložené Rozhodcovskému súdu rozhodujú nezávislí a nestranní rozhodcovia, ktorí spĺňajú zákonné predpoklady na výkon funkcie rozhodcu podľa ZoSRK a interných predpisov Rozhodcovského súdu.
  3. Pravidlá o trovách rozhodcovského konania (ďalej len „Pravidlá“) upravujú trovy spotrebiteľského rozhodcovského konania (ďalej len „trovy rozhodcovského konania“).