Rozhodcovia pre spotrebiteľské spory

Do zoznamu rozhodcov pre spotrebiteľské spory Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter (ďalej len „Rozhodcovský súd”) zriadeného záujmovým združením právnických osôb, ktorým je Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu Victoria Arbiter, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 45745757, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Žilina pod číslom OVVS/ZZ PO-5/15 (ďalej len „zriaďovateľ“) a ktorý je stálym Rozhodcovským súdom zriadeným na základe zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2015 (ďalej len „ZoSRK“) na základe § 16 ods. 4 ZoSRK a rozhodnutia Predsedníctva v zmysle článku V. bod 8 písm. b) Štatútu Rozhodcovského súdu sú zapísaní títo rozhodcovia:

Advokát JUDr. Erik Končok číslo povolenia - R 029
Advokát JUDr. Michal Gallo číslo povolenia - R 030
Advokát JUDr. Branislav Štrbáň číslo povolenia - R 031
Advokát JUDr. Michal Krnáč číslo povolenia - R 032
Advokát JUDr. Martin Zuberec číslo povolenia - R 033
Advokát Mgr. Ján Gallo číslo povolenia – R 034